ASP.NET ile Çerez (Cookie) Okuma ve Yazma İşlemleri

Sanırım client site veriyi uzun süreli tutmanın en iyi yolu cookie'lerdir. Cookie'ler(çerezler) sayesinde istediğimiz veriyi client(istemci) makinesinde istediğimiz sürede tutabiliriz. ASP.NET içinde kullanımı da oldukça basittir.
ASP.NET içerisinde cookie'lerle işlem yapabilmek için "System.Web" kütüphanesinin refere edilmiş olması gerekir.
Makineye cookie atmak için: adding cookie value to machine with asp.net c#

HttpCookie myCookie = new HttpCookie("yourCookie");//'yourCookie' isimli cookie'nin yaratılması.
myCookie.Values["visitDate"] = DateTime.Now.ToString();//Değer atama işlemi.Birden fazla değer atanabilir.
myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1);//cookie'nin devre dışı kalacağı tarih.
Response.Cookies.Add(myCookie );//Cookie browser cachesine yazılır

Bu şekilde bir cookie'nin içerisine birden fazla değer atayabilir. Sonrasında cookie'yi çağırdığımızda bütün bu değerlerin cookie içerisinde tutulduğunu görebiliriz. Cookie'den değer okumak için: reading value from cookie with asp.net c#

if(Request.Cookies["yourCookie"] != null)//Cookie var mı?
{
    string visitDate = Server.HtmlEncode(Request.Cookies["yourCookie"]["visitDate"]);Cookie'nin içerisindeki istenilen değerin okunması;
}

Enumerator'da Verinin Takma Adını Bulmak

Yazılım geliştirken enumeretor'lerin getirdiği faydalardan azami bir ölçüde faydalanmaya çalışırım. Kısaca enumeratorlerin ne işe yaradığından bahsetmek gerekirse; sınırlı sayıda değer içeren değişkenler yaratmamıza olanak sağlarlar. Buradaki değişken değerleri bir grup oluştururlar ve sembolik bir adla temsil edilirler. Enumeratorleri(Numaralandırıcıları) kullanma nedenlerimizden birisi verilere anlamlar yüklekleyerek, program içerisinde kolay okunabilmelerini ve anlaşılabilmelerini sağlamaktır.

Bu yazımın konusuda yarattığımız bir enumerator'ün içerisindeki bir veriyi bulmak üzerine olacaktır. Enumerator hem tanımladığımız veriye verdiğimiz alias'ı hemde ve değerini(value) tuttuğu için istediğimiz gibi kullanma şansını veriyor. (Örneğin URL rewrite yaparken verinin adına ihtiyaç duyuyarsanız.)

Mesela bütün enumeratorlerimizi bulundurduğumuz Enm isimli bir class'ımız olsun. Bu class içinde de TvKanal isimli enumeratorümüz bulunsun. Aşağıdaki gibi göründüğünü varsayalım.

public enum TvKanal
{
    KanalD=1,
    ShowTV=2,
    ATV=3,
    Star=4
}

Aşağıdaki şekilde istediğimiz kanal adını ID'sini biliyorsak çekebiliriz.Örneğin kanalID=2 ise bize "ShowTV" değerini dönderir.
    Enum.GetName(typeof(Enm.TvKanal), kanalID)
Eğer değeri string olarak değilde tip olarak alınmak isteniyorsa kod şu şekilde yazılmalıdır:
    (Enm.TvKanal)Enum.Parse(typeof(Enm.TvKanal), comboKanalId.Value.ToString());
Anahtar Kelimeler: stringten enum bulmak, enum tipi, değeri bilinen enumun adını bulma

HTML Özel Karakterleri

Özel HTML Karakterleri

HTML4 Karakter Girişleri Listesi
Kod Adı Görünümü
	 Horizontal tab non-printing

 Line feed non-printing

 Carriage Return non-printing
" or " quotation mark = APL quote " or "
& or & ampersand & or &
 Space non-printing
! Exclamation mark !
" or " Quotation mark " or "
# Number sign #
$ Dollar sign $
% Percent sign %
& or & Ampersand & or &
' Apostrophe '
( Left parenthesis (
) Right parenthesis )
* Asterisk *
+ Plus sign +
, Comma ,
- Hyphen -
. Period (fullstop) .
/ Solidus (slash) /
: Colon :
&#59; Semi-colon ;
&#60; or &lt; Less than < or <
&#61; Equals sign =
&#62; or &gt; Greater than > or >
&#63; Question mark ?
&#64; Commercial at @
&#91; Left square bracket [
&#92; Reverse solidus (backslash) \
&#93; Right square bracket ]
&#94; Caret ^
&#95; Horizontal bar (underscore) _
&#96; Acute accent `
&#123; Left curly brace {
&#124; Vertical bar |
&#125; Right curly brace }
&#126; Tilde ~
&#146 is non-standard! use &#8217; instead!
&endash; or &#150; are non-standard! use &#8211; instead!
&emdash; or &#151; are non-standard! use &#8212; instead!
&#160; or &nbsp; no-break space = non-breaking space   or  
&#161; or &iexcl; inverted exclamation mark ¡ or ¡
&#162; or &cent; Cent sign ¢ or ¢
&#163; or &pound; Pound sterling £ or £
&#164; or &curren; General currency sign ¤ or ¤
&#165; or &yen; yen sign = yuan sign ¥ or ¥
&#166; or &brvbar; pipe or broken bar = broken vertical bar ¦ or ¦
&#167; or &sect; Section sign § or §
&#168; or &uml; diaeresis = spacing diaeresis ¨ or ¨
&#169; or &copy; copyright sign © or ©
&#170; or &ordf; feminine ordinal indicator ª or ª
&#171; or &laquo; left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet « or «
&#172; or &not; not sign ¬ or ¬
&#173; or &shy; soft hyphen = discretionary hyphen ­ or ­
&#174; or &reg; registered sign = registered trade mark sign ® or ®
&#175; or &macr; macron = spacing macron = overline = APL overbar ¯ or ¯
&#176; or &deg; degree sign ° or °
&#177; or &plusmn; plus-minus sign = plus-or-minus sign ± or ±
&#178; or &sup2; superscript two = superscript digit two = squared ² or ²
&#179; or &sup3; superscript three = superscript digit three = cubed ³ or ³
&#180; or &acute; acute accent = spacing acute ´ or ´
&#181; or &micro; micro sign µ or µ
&#182; or &para; pilcrow sign = paragraph sign ¶ or ¶
&#183; or &middot; middle dot = Georgian comma = Greek middle dot · or ·
&#184; or &cedil; cedilla = spacing cedilla ¸ or ¸
&#185; or &sup1; superscript one = superscript digit one ¹ or ¹
&#186; or &ordm; masculine ordinal indicator º or º
&#187; or &raquo; right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet » or »
&#188; or &frac14; vulgar fraction one quarter = fraction one quarter ¼ or ¼
&#189; or &frac12; vulgar fraction one half = fraction one half ½ or ½
&#190; or &frac34; vulgar fraction three quarters = fraction three quarters ¾ or ¾
&#191; or &iquest; inverted question mark = turned question mark ¿ or ¿
&#192; or &Agrave; latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave À or À
&#193; or &Aacute; latin capital letter A with acute Á or Á
&#194; or &Acirc; latin capital letter A with circumflex  or Â
&#195; or &Atilde; latin capital letter A with tilde à or Ã
&#196; or &Auml; latin capital letter A with diaeresis Ä or Ä
&#197; or &Aring; latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring Å or Å
&#198; or &AElig; latin capital letter AE = latin capital ligature AE Æ or Æ
&#199; or &Ccedil; latin capital letter C with cedilla Ç or Ç
&#200; or &Egrave; latin capital letter E with grave È or È
&#201; or &Eacute; latin capital letter E with acute É or É
&#202; or &Ecirc; latin capital letter E with circumflex Ê or Ê
&#203; or &Euml; latin capital letter E with diaeresis Ë or Ë
&#204; or &Igrave; latin capital letter I with grave Ì or Ì
&#205; or &Iacute; latin capital letter I with acute Í or Í
&#206; or &Icirc; latin capital letter I with circumflex Î or Î
&#207; or &Iuml; latin capital letter I with diaeresis Ï or Ï
&#208; or &ETH; latin capital letter ETH Ð or Ð
&#209; or &Ntilde; latin capital letter N with tilde Ñ or Ñ
&#210; or &Ograve; latin capital letter O with grave Ò or Ò
&#211; or &Oacute; latin capital letter O with acute Ó or Ó
&#212; or &Ocirc; latin capital letter O with circumflex Ô or Ô
&#213; or &Otilde; latin capital letter O with tilde Õ or Õ
&#214; or &Ouml; latin capital letter O with diaeresis Ö or Ö
&#215; or &times; multiplication sign × or ×
&#216; or &Oslash; latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash Ø or Ø
&#217; or &Ugrave; latin capital letter U with grave Ù or Ù
&#218; or &Uacute; latin capital letter U with acute Ú or Ú
&#219; or &Ucirc; latin capital letter U with circumflex Û or Û
&#220; or &Uuml; latin capital letter U with diaeresis Ü or Ü
&#221; or &Yacute; latin capital letter Y with acute Ý or Ý
&#222; or &THORN; latin capital letter THORN Þ or Þ
&#223; or &szlig; Small sharp s, German (sz ligature) ß or ß
&#223; or &szlig; latin small letter sharp s = ess-zed ß or ß
&#224; or &agrave; latin small letter a with grave = latin small letter a grave à or à
&#225; or &aacute; latin small letter a with acute á or á
&#226; or &acirc; latin small letter a with circumflex â or â
&#227; or &atilde; latin small letter a with tilde ã or ã
&#228; or &auml; latin small letter a with diaeresis ä or ä
&#229; or &aring; latin small letter a with ring above = latin small letter a ring å or å
&#230; or &aelig; latin small letter ae = latin small ligature ae æ or æ
&#231; or &ccedil; latin small letter c with cedilla ç or ç
&#232; or &egrave; latin small letter e with grave è or è
&#233; or &eacute; latin small letter e with acute é or é
&#234; or &ecirc; latin small letter e with circumflex ê or ê
&#235; or &euml; latin small letter e with diaeresis ë or ë
&#236; or &igrave; latin small letter i with grave ì or ì
&#237; or &iacute; latin small letter i with acute í or í
&#238; or &icirc; latin small letter i with circumflex î or î
&#239; or &iuml; latin small letter i with diaeresis ï or ï
&#240; or &eth; latin small letter eth ð or ð
&#241; or &ntilde; latin small letter n with tilde ñ or ñ
&#242; or &ograve; latin small letter o with grave ò or ò
&#243; or &oacute; latin small letter o with acute ó or ó
&#244; or &ocirc; latin small letter o with circumflex ô or ô
&#245; or &otilde; latin small letter o with tilde õ or õ
&#246; or &ouml; latin small letter o with diaeresis ö or ö
&#247; or &divide; division sign ÷ or ÷
&#248; or &oslash; latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash ø or ø
&#249; or &ugrave; latin small letter u with grave ù or ù
&#250; or &uacute; latin small letter u with acute ú or ú
&#251; or &ucirc; latin small letter u with circumflex û or û
&#252; or &uuml; latin small letter u with diaeresis ü or ü
&#253; or &yacute; latin small letter y with acute ý or ý
&#254; or &thorn; latin small letter thorn þ or þ
&#255; or &yuml; Small y, dieresis or umlaut mark ÿ or ÿ
&#338; or &OElig; latin capital ligature OE Œ or Œ
&#339; or &oelig; latin small ligature oe œ or œ
&#352; or &Scaron; latin capital letter S with caron Š or Š
&#353; or &scaron; latin small letter s with caron š or š
&#376; or &Yuml; latin capital letter Y with diaeresis Ÿ or Ÿ
&#402; or &fnof; latin small f with hook = function = florin ƒ or ƒ
&#710; or &circ; modifier letter circumflex accent ˆ or ˆ
&#732; or &tilde; small tilde ˜ or ˜
&#913; or &Alpha; greek capital letter alpha Α or Α
&#914; or &Beta; greek capital letter beta Β or Β
&#915; or &Gamma; greek capital letter gamma Γ or Γ
&#916; or &Delta; greek capital letter delta Δ or Δ
&#917; or &Epsilon; greek capital letter epsilon Ε or Ε
&#918; or &Zeta; greek capital letter zeta Ζ or Ζ
&#919; or &Eta; greek capital letter eta Η or Η
&#920; or &Theta; greek capital letter theta Θ or Θ
&#921; or &Iota; greek capital letter iota Ι or Ι
&#922; or &Kappa; greek capital letter kappa Κ or Κ
&#923; or &Lambda; greek capital letter lambda Λ or Λ
&#924; or &Mu; greek capital letter mu Μ or Μ
&#925; or &Nu; greek capital letter nu Ν or Ν
&#926; or &Xi; greek capital letter xi Ξ
&#927; or &Omicron; greek capital letter omicron Ο or Ο
&#928; or &Pi; greek capital letter pi Π or Π
&#929; or &Rho; greek capital letter rho Ρ or Ρ
&#931; or &Sigma; greek capital letter sigma Σ or Σ
&#932; or &Tau; greek capital letter tau Τ or Τ
&#933; or &Upsilon; greek capital letter upsilon Υ or Υ
&#934; or &Phi; greek capital letter phi Φ or Φ
&#935; or &Chi; greek capital letter chi Χ or Χ
&#936; or &Psi; greek capital letter psi Ψ or Ψ
&#937; or &Omega; greek capital letter omega Ω or Ω
&#945; or &alpha; greek small letter alpha α or α
&#946; or &beta; greek small letter beta β or β
&#947; or &gamma; greek small letter gamma γ or γ
&#948; or &delta; greek small letter delta δ or δ
&#949; or &epsilon; greek small letter epsilon ε or ε
&#950; or &zeta; greek small letter zeta ζ or ζ
&#951; or &eta; greek small letter eta η or η
&#952; or &theta; greek small letter theta θ or θ
&#953; or &iota; greek small letter iota ι or ι
&#954; or &kappa; greek small letter kappa κ or κ
&#955; or &lambda; greek small letter lambda λ or λ
&#956; or &mu; greek small letter mu μ or μ
&#957; or &nu; greek small letter nu ν or ν
&#958; or &xi; greek small letter xi ξ
&#959; or &omicron; greek small letter omicron ο or ο
&#960; or &pi; greek small letter pi π or π
&#961; or &rho; greek small letter rho ρ or ρ
&#962; or &sigmaf; greek small letter final sigma ς or ς
&#963; or &sigma; greek small letter sigma σ or σ
&#964; or &tau; greek small letter tau τ or τ
&#965; or &upsilon; greek small letter upsilon υ or υ
&#966; or &phi; greek small letter phi φ or φ
&#967; or &chi; greek small letter chi χ or χ
&#968; or &psi; greek small letter psi ψ or ψ
&#969; or &omega; greek small letter omega ω or ω
&#977; or &thetasym; greek small letter theta symbol ϑ or ϑ
&#978; or &upsih; greek upsilon with hook symbol ϒ or ϒ
&#982; or &piv; greek pi symbol ϖ or ϖ
&#8194; or &ensp; en space   or  
&#8195; or &emsp; em space   or  
&#8201; or &thinsp; thin space   or  
&#8204; or &zwnj; zero width non-joiner ‌ or ‌
&#8205; or &zwj; zero width joiner ‍ or ‍
&#8206; or &lrm; left-to-right mark ‎ or ‎
&#8207; or &rlm; right-to-left mark ‏ or ‏
&#8211; or &ndash; en dash – or –
&#8212; or &mdash; em dash — or —
&#8216; or &lsquo; left single quotation mark ‘ or ‘
&#8217; or &rsquo; right single quotation mark ’ or ’
&#8218; or &sbquo; single low-9 quotation mark ‚ or ‚
&#8220; or &ldquo; left double quotation mark “ or “
&#8221; or &rdquo; right double quotation mark ” or ”
&#8222; or &bdquo; double low-9 quotation mark „ or „
&#8224; or &dagger; dagger † or †
&#8225; or &Dagger; double dagger ‡ or ‡
&#8226; or &bull; bullet = black small circle • or •
&#8230; or &hellip; horizontal ellipsis = three dot leader … or …
&#8240; or &permil; per mille sign ‰ or ‰
&#8242; or &prime; prime = minutes = feet ′ or ′
&#8243; or &Prime; double prime = seconds = inches ″ or ″
&#8249; or &lsaquo; single left-pointing angle quotation mark ‹ or ‹
&#8250; or &rsaquo; single right-pointing angle quotation mark › or ›
&#8254; or &oline; overline = spacing overscore ‾ or ‾
&#8260; or &frasl; fraction slash ⁄ or ⁄
&#8364; or &euro; euro sign € or €
&#8465; or &image; blackletter capital I = imaginary part ℑ or ℑ
&#8472; or &weierp; script capital P = power set = Weierstrass p ℘ or ℘
&#8476; or &real; blackletter capital R = real part symbol ℜ or ℜ
&#8482; or &trade; trade mark sign ™ or ™
&#8501; or &alefsym; alef symbol = first transfinite cardinal ℵ or ℵ
&#8592; or &larr; leftwards arrow ← or ←
&#8593; or &uarr; upwards arrow ↑ or ↑
&#8594; or &rarr; rightwards arrow → or →
&#8595; or &darr; downwards arrow ↓ or ↓
&#8596; or &harr; left right arrow ↔ or ↔
&#8629; or &crarr; downwards arrow with corner leftwards = carriage return ↵ or ↵
&#8656; or &lArr; leftwards double arrow ⇐ or ⇐
&#8657; or &uArr; upwards double arrow ⇑ or ⇑
&#8658; or &rArr; rightwards double arrow ⇒ or ⇒
&#8659; or &dArr; downwards double arrow ⇓ or ⇓
&#8660; or &hArr; left right double arrow ⇔ or ⇔
&#8704; or &forall; for all ∀ or ∀
&#8706; or &part; partial differential ∂ or ∂
&#8707; or &exist; there exists ∃ or ∃
&#8709; or &empty; empty set = null set = diameter ∅ or ∅
&#8711; or &nabla; nabla = backward difference ∇ or ∇
&#8712; or &isin; element of ∈ or ∈
&#8713; or &notin; not an element of ∉ or ∉
&#8715; or &ni; contains as member ∋ or ∋
&#8719; or &prod; n-ary product = product sign ∏ or ∏
&#8721; or &sum; n-ary sumation ∑ or ∑
&#8722; or &minus; minus sign − or −
&#8727; or &lowast; asterisk operator ∗ or ∗
&#8730; or &radic; square root = radical sign √ or √
&#8733; or &prop; proportional to ∝ or ∝
&#8734; or &infin; infinity ∞ or ∞
&#8736; or &ang; angle ∠ or ∠
&#8743; or &and; logical and = wedge ∧ or ∧
&#8744; or &or; logical or = vee ∨ or ∨
&#8745; or &cap; intersection = cap ∩ or ∩
&#8746; or &cup; union = cup ∪ or ∪
&#8747; or &int; integral ∫ or ∫
&#8756; or &there4; therefore ∴ or ∴
&#8764; or &sim; tilde operator = varies with = similar to ∼ or ∼
&#8773; or &cong; approximately equal to ≅ or ≅
&#8776; or &asymp; almost equal to = asymptotic to ≈ or ≈
&#8800; or &ne; not equal to ≠ or ≠
&#8801; or &equiv; identical to ≡ or ≡
&#8804; or &le; less-than or equal to ≤ or ≤
&#8805; or &ge; greater-than or equal to ≥ or ≥
&#8834; or &sub; subset of ⊂ or ⊂
&#8835; or &sup; superset of ⊃ or ⊃
&#8836; or &nsub; not a subset of ⊄ or ⊄
&#8838; or &sube; subset of or equal to ⊆ or ⊆
&#8839; or &supe; superset of or equal to ⊇ or ⊇
&#8853; or &oplus; circled plus = direct sum ⊕ or ⊕
&#8855; or &otimes; circled times = vector product ⊗ or ⊗
&#8869; or &perp; up tack = orthogonal to = perpendicular ⊥ or ⊥
&#8901; or &sdot; dot operator ⋅ or ⋅
&#8968; or &lceil; left ceiling = apl upstile ⌈ or ⌈
&#8969; or &rceil; right ceiling ⌉ or ⌉
&#8970; or &lfloor; left floor = apl downstile ⌊ or ⌊
&#8971; or &rfloor; right floor ⌋ or ⌋
&#9001; or &lang; left-pointing angle bracket = bra 〈 or ⟨
&#9002; or &rang; right-pointing angle bracket = ket 〉 or ⟩
&#9674; or &loz; lozenge ◊ or ◊
&#9824; or &spades; black spade suit ♠ or ♠
&#9827; or &clubs; black club suit = shamrock ♣ or ♣
&#9829; or &hearts; black heart suit = valentine ♥ or ♥
&#9830; or &diams; black diamond suit ♦ or ♦

"Sys is undefined" Ajax Hatasının Çözümü

Karşılaştığım ilginç bir sorunu "Know How" olsun diye paylaşmak istiyorum. Ajax kullanarak web projemin kodumu geliştirdim. Herşey çok güzel gidiyordu. Sayfa yeniden yüklenmeden amacına uygun çalışıyordu. Sonra kendi kendime dedimki ben birde şu siteye bir URL rewriter çakayım. Böylece URL'deki sanal yolun arama motorları tarafından indekslenmesi sağlarım diye düşündüm. Ama siteye URL rewrite kodunu ekleyince Ajax Panel alanının çalışmadığını farkettim.

URL rewrite için ücretisiz olarak dağıtılan Intelligencia'nın (http://urlrewriter.net) rewriterını kullandım. URL rewrite yapıyorsanız web config dosyasına müdahale ederek hangi conditionlara göre sayfanının yeninden yazılacağını belirlersiniz. Eğer conditionlarından birisi aşağıdaki gibi ise sayfanız yüklendiğinde javascript hatası verebilir.

<rewriter>
  <if url="(script)">
    <set status="404"></set>
  </if>
</rewriter>

Browser Sys is undefined javascript hatası geri döndürür. Yapmanız gereken çok basit bu "if" conditionını tamamını kaldırın. Sorununuz çözülür.

MSN Messenger 11 Eylül'de Çıldırttı

Bugün messenger ile yazışmak isteyenler sürekli MSN hatalarıyla karşılaştılar. Önceden login olanların bir kısmı düştü, bir kısmı ise hiç mesaj gönderemedi. Yeni girmeye çalışanlar ise hiç giremediler. Bu durum ancak akşam saatlerinde normale döndü. Ama bu süreye kadar MSN kullanıcıları aldıkları hatalardan dolayı çıldırma noktasına geldi.

Bu sorunların 11 Eylül gibi tarihi bir güne gelmesi hemen komplo teorilerinede sebep oldu. Microsoft MSN Messenger'e erişimde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yapmadı. Bugün dünya çapında olağan üstü güvenlik önlemlerinin alındığını biliyoruz. Belki de Microsoft bugün için IM trafiğini kilitleyerek 'birilerinin' saldırı yapmasını engelledi. Bunları bilemiyoruz tabiki. Bildiğimiz bir gerçek varsa, o da daha çok 11 Eylüllerde MSN'ler kilitlenecek...

"Potentially dangerous Request.Form value..." Hatası için Çözümler

Eğer;
Server Error in '/' Application ... A potentially dangerous Request.Form value was detected...
hatası ile karşılaşıyorsanız bunun sebebi kullandığınız HTML bileşenlerinden yine html kodu girilmeye çalışılmasıdır. Bu gerçekten ciddi bir potansiyel tehlikedir. Çünkü html inputlar kullanılarak javascriplertler çalıştırılabilir. Böylece virüslü sitelere yönlendir,veritabanı kullanıyorsanuz Sql injection riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çoğunlukla bu hatayı almanıza ' (tırnak) işareti sebep olur. Bu hatayı engelleminin bir yöntemi tırnak işaretin html kodu eşitini yazmaktır. Bunun için metniniz içerisinde bulunan tırnak işaretlerini replace edebilirisiniz.

    txtTextBox1.Text=mystr.Replace("'","&#39;");

Local makinanızda çalışıyorsanız veya güvenilir çalışanlardan oluşan bir intranette çalışıyorsanız size bir yöntem daha tavsiye edebilirim. Bu yöntemde sayfanın güvenlik kontrol yapmasını engelleyeceğiz. Bunun için Asp.Net sayfanızın "Page" direktifine :

    ValidateRequest="false"
Yazmanız yeterli olacaktır. Yani şu şekilde görünmelidir:
    <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="false" Codebehind="Form.aspx.cs" Inherits="Proje.Form" ValidateRequest="false"%>

Eğer kontrolü bütün sayfalarda kaldırmak istiyorsanız bunun için web.config dosyasına ufak bir ekleme yapmak yeterli olacaktır.
    <system.web>
        <Pages ValidateRequest="false" />
    </system.web>

Bu yöntemler dışında son bir tavsiyemde bütün input değerlerini htmldeki kod karşılıklarına çevirmektir. Örneğin < işaretini &lt;'ye çevirir. Bunun için aşağıdaki .NET fonksiyonu kullanılabilirsiniz:
    MyLabel.Text = HttpUtility.HtmlEncode(MyTextBox.Text);

Türk Telekom'un Adını Kullanarak SMS ile Oltalama

Bugün karşılaştığım bir olayı sizinle paylaşacağım. Cep telefonuma TT Telekom isimli bir orijinitörden aşağıdaki mesaj geldi:

"TEBRİKLER! 1 Yıllık Gold Check-up Life üyeliği + Ücretsiz Acil Ambulans hizmeti kazandın hemen 02124141555 ara MSKxxx sifreni söyle bu fırsatı kaçırma"
Bende mesajın Türk Telekomdan gelip gelmediğine emin olmak için Müşteri Hizmetleri numarasını aradım (444 1 444). Böyle bir kampanyalarının ve uygulamalarının olmadığını belirttiler. Yaşadığım durumun kayıt altına alınmasını isteyerek telefonu kapattım. Anladığım kadarıyla bir phishing(oltalama) olayı SMS'lere sıçradı. Dikkatli olmak lazım.

Zamanın ötesinden gelen edit: Bu yazı dolasıyla mesaj gelen herkes siteme bir kere girmiş oldu. Yorumlarını yazdılar. Bende belirli editoryal kurallara uygun olan bütün yorumları yayınladım. Son olarak da Check-up Life isimli mesajları çeken şirketten bir açıklama geldi. Onu da yayınladım. Bu tip mesajlar konusundaki kişisel fikrim işe şöyledir:
Spam maillerden sonra birde spam SMS'ler ile uğraşmak istemem. Hele hele günümüz dünyasında teknoloji bazlı dolandırıcılıklar artmışken telefonda bilgilerimi paylaşmak hiç istemem. Ola ki spam mailing yapıyorsunuz, o zaman şirketiniz hizmetle ilgili adını orijinator olarak tanımlayın ki biraz güven kazanın. Başka büyük firmaların adını çağrıştıracak orijinatorlerle kalkıp sağlık reklamı yapan spam SMS atılırsa ben inanmam. Kimse inanmaz. Zaten bir hizmet alacaksam gider parasını verir alırım. Katılmadığım bir çekilişten kazandığım bir hediyede istemem. Herkes bilir ki; Ucuz olan aslında pahalıdır!

Sonuç olarak SPAM'E HAYIR.BENİ BOŞ YERE UĞRAŞTIRMAYIN.

Google Chrome İlk İnceleme

Günümüzde WEB 2.0 uygulamalarıyla birlikte internet browserları arasındaki rekabette kızışmaya başladı. Hali hazırda bulunan Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera gibi web browserlara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki browser, internet kavramında devrimlerin öncüsü olan Google'dan geldi. Bence sadece bu bile bu browser'ın şimdiden çok popüler olacağının göstergesidir. Çünkü Google'ın, web uygulamalarında ki sade,hızlı,efektif uygulamaları bu yeni yazılımı için iyi bir referans teşkil etmektedir.

Zamanlama açısından bakarsak Google bu şekilde Microsoft'a gol atmışta olmaktadır. Microsoft hala IE8 ile uğraşırken, atılım yaparak pazardaki payını almayı hedeflemektedir. Ayrıca bu browserın Google'ın diğer ürünleriyle entegre çalışabileceğini düşünebiliriz. Böylece arkasına aldığı gücü daha arttırarak ciddi bir penetrasyon yapacaktır. Gelin bu yeni browserın özelliklerine göz atalım.

Google Chrome'nın Artıları
 • Açık kaynak kodlu
 • Her sekme birbirinden bağımsız çalışıyor. Birisi çökerse diğer sekmelerde çöküp programı kapatmak zorunda kalmıyorsunuz
 • Google'ın internet uygulamalarındaki deneyimini bu yazılımda kullanmıştır.
 • Her bir sekmeyi ayrı bir "sandbox"ta tutarak bir sekmenin diğer bir sekmeyle çakışmasını engelleyip sakıncalı web sitelerine karşı çok daha gelişmiş bir koruma sağlıyor
 • Yeni nesil internet uygulamalarını desteklemesi için daha güçlü bir JavaScript makinası olan V8'i destekliyor.
 • Her işlem için tek bir kutu : Web araması. Web geçmişi. Adres çubuğu. Yazdıkça sunulan öneriler. Tek bir birleşik kutu tüm tarayıcı ihtiyaçlarınızı karşılar.
 • Yeni Sekme sayfası : Her yeni sekmeyi açtığınızda, en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yer imi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini görürsünüz.
 • Uygulama kısayolları : arayıcı açmadan web uygulamalarını kullanın. Uygulama kısayolları, sık kullanılan çevrimiçi uygulamalarınızı doğrudan yükler.
 • Dinamik sekmeler : Yeni pencereler oluşturmak, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmelerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için tarayıcınızdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilirsiniz.
 • Çökme kontrolü : Kullandığınız her sekme tarayıcıda bağımsız olarak çalışır, bu yüzden bir uygulama çökerse diğerlerini etkilemez.
 • Gizli mod : Ziyaret ettiğiniz sayfaların Web geçmişinde görünmesini istemiyor musunuz? Özel tarama için gizli modunu seçin.
 • Güvenli tarama : İnternette kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılım kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenilen bir web sitesini ziyaret etmek üzereyseniz, Google Chrome sizi uyarır.
 • Anında yer imleri : Bir web sayfasına yer imi eklemek mi istiyorsunuz? Yalnızca adres çubuğunun sol köşesindeki yıldız simgesini tıklayın.
 • Ayarları alma : Google Chrome'a geçiş yaptığınızda, mevcut tarayıcınızda kullandığınız tüm yer imlerini ve parolaları kullanabilirsiniz.
 • Daha kolay indirmeler : raya giren indirme yöneticisi yok! İndirmenizin durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilirsiniz.


Chrome ile yeni bir internet browser deneyimi için :Google Chrome İndir

Yararlanılan Kaynaklar:Google, Habercem

Nokia IPhone ile Kapışıyor

Nokia, yok satan iPhone satışlarına erişebilmek için kolları sıvadı.
Yeni çıkacak modellerin özellikleri şimdiden heyecanlandırdı.

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, Apple iPhone'u sınırsız müzikle vurmaya hazırlanıyor. Finlandiyalı firma, yılbaşına doğru uygulamaya koyacağı cep telefonuna sınırsız müzik indirme özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tüketiciler, Nokia ile yapılacak 1 yıllık özel anlaşma sayesinde bu servisten yararlanabilecek. 1 yılın sonunda cep telefonundan sınırsız müzik indirebilmek için özel bir aparat satın almak gerekecek. 1 yıl bedava müzik indirenler,indirdikleri şarkıları bilgisayarlarına aktarabilecek. Yıl sonuna doğru uygulamaya geçmesi beklenen proje ilk olarak 5310 modellerinde denenecek.

iPHONE'LA AYNI MAĞAZADA

Nokia, pazar payını artırmak için hem sınırsız müzik uygulamalarını, hem de yeni model cep telefonlarını ilk olarak İngiltere pazarına sürecekç Firmanın yeni modelleri, İngiltere çapında 800 mağazası olan Carphone Warhouse'da satılacak. Apple'ın satış rekorları kıran telefonu iPhone'da İngiltere'de bu mağazalarda satılıyor.

Sınırsız müzik indirme özelliğine sahip olan 5310'ların 100 - 200 sterlin (250 - 500 YTL) arasındaki bir fiyata satılması bekleniyor.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Nokia, iPhone'u yeni projesiyle vurmaya hazırlanıyor ancak cep telefonlarına müzik indirmeyi sağlayan paylaşım siteleriyle henüz bir anlaşma yapılmadı. Şu anda kadar 4 büyük paylaşım sitesiyle irtibata geçen Nokia, görüşmelerden bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamadığını ancak ksıa süre içinde anlaşmanın sağlanacağını açıkladı.

YASA DIŞI MÜZİK İNDİRMEYE SON

Nokia'nın İngiltere'deki operasyonlarından sorumlu müdürü Simon Ainsle,"Ürettiğimiz projenin şu anda eşi benzeri bulunmuyor. Kimse hem sınırsız müzik, hem de indirilen müzikleri saklama imkanı sunmuyor. Bu iş, yasa dışı müzik indirme faaliyetleri nedeniyle zor günler geçiren müzik endüstrisi için de önemli bir kaynak olacak. Bir çok aile çocuğuna yasa dışı müzik indirmeme konusunda eğitim vermeye çalışıyor" dedi.

Teknoloji Uzmanı Carolina Minasi ise, Nokia'nın bu projeyle marka değerini artıracağını ifade ederek," Sınırsız müzik indiren telefonlar markaya değer katacaktır. 5310, telefon olarak iPhone ile karşılaştırılamaz ancak Avrupa'nın ağır bir resesyon geçirdiğini ve insanların lüsk masraflarından birer birer vazçeçtiğini unutmamalıyız. Bu bağlamda sınırsız müzik indiren ve uygun fiyatlı ve 5310 insanlara çekici gelebilir" şeklinde konuştu


Kaynak:Habercem